GNIP project (GNIP = Gasunie Network Improvement Programm)

Gasunie Nederland en USG zijn gestart met het GNIP project (GNIP = Gasunie Network Improvement Programm) op de Chemelot Site.

Voor wat betreft de Gasunie betreft dit het vervangen van de aardgasontvangst stations (AOS) alsmede een aantal toevoerleidingen. USG houdt zich bezig met het aansluiten van de nieuwe AOS-sen op de bestaande aardgasinfrastructuur waarbij getracht wordt de overlast voor de klanten tot een minimum te beperken. Tevens zal AOS LOKU-2, welke nu nog G-gas krijgt aangeleverd, naar H-gas worden omgeschakeld in dit project (dit geldt niet voor de Maurits (Z-270). USG zoekt momenteel uit wanneer de ombouw van G- naar H-gas plaats kan vinden incl. installatie.

Om dit alles in goede banen te leiden is er intern USG een projectteam opgericht, waarin Harry Kuijper als projectleider fungeert, Toine Foppele als Accountmanager, Martin Hoffman voor Technologische zaken en Maurice Kusters als ad interim tussen de betrokken Klanten, Gasunie en USG.

Het betreft de volgende AOS-sen:

 • Z-257    8 bar HC-aardgas (Elserheide)
 • Z-269    8 bar LC-aardgas (Elserheide)
 • Z-124    7, 17,5 en 41,4 bar aardgas AFA 2
 • Z-043    8 en 46 bar aardgas AFA 3
 • Z-227    16 bar aardgas Swentibold 2
 • Z-016    23 bar aardgas WKC-Swentibold

  AOS Z-016, Z-043 en Z-227 worden niet vervangen; wel vinden er werkzaamheden plaats aan de afsluiterschema’s die bij die AOS-sen horen. En Z-257 en Z-269 worden vervangen door één AOS.

Er wordt zoveel als mogelijk gewerkt aan aardgasleidingen tijdens fabriekstops en Turn Arounds.

Planning op locatie Zuid nieuwe aansluitingen

 • 2017      TA Olef-3 + stilstand CSN-Zuid (week 13-14)
 • 2018      TA EPT-1-2-3 (week 43-44-45)
 • 2019      TA Olef-4 (voorlopig gepland in week 11-17; kan doorschuiven naar 2020)
 • 2019      nieuw ontvangststation + toevoerleiding GTS + verdeelschema USG

Planning op locatie Swentibold – Noord/Zuid

 • 2018      TA AFA-2 (najaar), definitieve planning volgt.
 • 2020      TA AFA-3 (week 10-12)
 • Planning TA WKC; wordt momenteel overleg over gevoerd met RWE (voorstel: najaar 2017 of 2019)

Status 1 oktober 2016:

 • Voorbereidingen van de werkzaamheden tijdens de TA Olef-3 zijn inmiddels in een vergevorderd stadium.
 • Vooronderzoek ten behoeve van de aanleg van de nieuwe hoge druk aardgastransportleiding t.b.v. de AOS op locatie Zuid (Elserheide-Beekerveld). Varianten in onderzoek zijn:
 • Bovengrondse aanleg via bestaande kolommen banen op de locatie Chemelot.
 • Ondergrondse aanleg via een gestuurde boring. Met een verkorte route bovengronds naar de geplande locatie van het AOS

Overleg met leiding eigenaren m.b.t. de bovengrondse variant op locatie Zuid is geweest: aandachtspunten zijn:

 • Invloed van de leiding op de omgevingsrisico’s
 • Het ontwerp moet getoetst d.m.v. risico analyse met de leiding eigenaren.
 • Overleg met de diverse klanten t.b.v. het inpassen van de werkzaamheden tijdens de diverse Turn Arounds/fabriekstops.
 • Aanpak lekkage afsluiterschema S-3269. Het voorstel van Gasunie om de lekkage te repareren d.m.v. een hot-tap procedure is door de Chemelot Operational Board afgewezen. Een calamiteitenprogramma/afschakelplan is in voorbereiding voor het geval dat de lekkage te groot wordt (> 5000 ppm). Momenteel is deze lekkage zeer gering (100 ppm) en stabiel. Tevens wordt er gewerkt aan een work-around, waarmee bij het vervangen van het AOS  Z-257 8 bar HC-aardgas het betreffende afsluiterschema wordt afgekoppeld.