Uitwisseling van technologische kracht en kennis

EdeA is een bedrijf met een uitgebreid en divers productie- en distributiepark en een relatief klein personeelsbestand van 230 medewerkers. Op veel terreinen van het energievak zijn wij de specialist op Chemelot en kunnen we de site-users ondersteunen met onze kennis en denkkracht. Op terreinen waar we minder kennis of kracht in huis hebben of waar we een piekbelasting moeten invullen, huren we deze in. Vaak gebeurt dat in- en uithuren met partnerorganisaties, zoals Sitech en Essent. In deze Synergiek wordt verteld hoe deze uitwisseling tussen partnerorganisaties leidt tot een gezonde kruisbestuiving en vooral ook hogere kwaliteit en efficiency. Het artikel is ook hieronder te lezen.

John Meijers: uitwisseling E-kennis binnen en buiten Chemelot
John Meijers, productmanager Elektriciteit en chef E-storingsdienst: “Op de Chemelotsite zijn veel partijen gevestigd die relatief kleine elektrische installaties hebben en daarom graag van ons willen leren. Wij hebben met name heel veel kennis op het gebied van opwekking, transport en distributie van elektriciteit. Daarom verzorgen wij ook de E-storingsdienst voor de hele site. Uiteraard zijn er ook delen van de elektrotechniek waarover wij minder kennis in huis hebben. Bijvoorbeeld motorinstallaties en uitgebreide fabrieksinstallaties. Daar weten bedrijven als Sitech weer veel van.”

Hoe ondersteunt EdeA Chemelot op elektriciteitsgebied concreet? John Meijers: “Op de eerste plaats ben ik de voorzitter en facilitator van de Werkgroep E-Instructies. Deze werkgroep stelt de werkinstructies op voor het veilig uitvoeren van elektrische werkzaamheden op de gehele Chemelotsite. De werkgroep scout de relevante normen en wetten en vertaalt deze in praktische werkinstructies. Kennis delen staat in deze werkgroep voorop.
Ten tweede zijn wij de kartrekker van het periodiek overleg van installatieverantwoordelijken (IV-overleg). Deze groep komt ieder kwartaal bijeen om al het lief en leed binnen Chemelot op E-gebied te bespreken. Alle narrow escapes, storingen en ongevallen passeren uitgebreid de revue, waarbij we met name kijken naar de leerpunten. Doel is voorkomen dat hetzelfde bij een ander bedrijf gebeurt. Als spin-off van dit IV-overleg zorgen we periodiek voor het updaten van het Elektrotechnische Bedrijfsvoorschrift (EBV). Dat is zo’n beetje de hoogste bijbel, nog boven de Generieke E-Instructies.
Zo hebben we op de hele site dezelfde regels en dat is weer handig voor onze E-storingsdienst en voor andere contractors die over de hele Chemelotsite werken. Verder werken onze IV’ers samen in diverse ad-hocprojecten. Bijvoorbeeld de risico-inventarisatie en -evaluatie voor het principe van de bestaande werkschakelaars in het besturingscircuit van elektromotoren en het opstellen van de specificaties voor werkschakelaars in het hoofdstroomcircuit van elektromotoren conform de nieuwste Machinerichtlijn (kartrekker Sitech).“

Is er buiten Chemelot ook sprake van kennisuitwisseling? John Meijers: “Uiteraard participeren we in het E-overleg van Essent. Via dat overleg krijgen wij alle E-informatie vanuit Essent en RWE. Als dat relevant en toegestaan is, stellen wij die informatie weer ten dienste van de Chemelotsite. Dat hoeft overigens niet altijd technische informatie te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een wettelijk karakter hebben. Omgekeerd kunnen wij weer relevante informatie vanuit onze site in dat overleg bij Essent en RWE inbrengen.
Eenzelfde soort overlegorgaan is de KEGROB, een samenwerkingsverband van grote industriële bedrijven als AKZO, BP, DOW, Dupont, Shell en Tata Steel. Omdat de KEGROB vertegenwoordigd is in de normcommissies hebben we daar indirect ook een vinger in de pap. Twee medewerkers van EdeA zitten bovendien in de KEMA/DNV-vakgroep E voor elektriciteitsopwekking. En ten slotte werken we nauw samen met technische universiteiten, hogescholen en geven we gastcolleges op vwo’s in de regio.
Ik ben heel blij met al die kennisdeling. Wat we op E-gebied doen, gebeurt overigens ook op gebied van stoom en water. Door samen kennis en kracht te delen, hoef je niet zelf het wiel uit te vinden, werk je uniformer en bespaar je veel kosten. Op deze manier heeft iedereen een heel diverse en brede kennis in huis. En worden beslissingen breder gedragen.”

Peter Lemmens, werktuigbouwkundig inspecteur 
Vorig jaar werd Peter Lemmens door EdeA ingehuurd voor de keuring van warmtekrachtcentrale Swentibold (WKC-S). EdeA had daar ten tijde van de grote turnaround te weinig capaciteit voor. Peter Lemmens: “Ik was in 1997 al intensief betrokken geweest bij de nieuwbouw van WKC-S. Dat deed ik als toezichthouder vanuit EPZ. Toen EdeA vorig jaar belde of ik de periodieke herbeoordeling van WKC-S wilde doen, vond ik dat erg leuk. De kennis en kunde bij EdeA en Essent is gelijkwaardig. EdeA had alleen de capaciteit niet om deze klus te doen. Er zijn wat detailverschillen in de opzet van de herbeoordelingsplannen en de manier van rapporteren. Maar de installatieonderdelen van de centrales in Maasbracht, Geertruidenberg en Geleen zelf verschillen niet zo veel. Samen met de EdeA-medewerkers hebben we in twee weken tijd de herbeoordeling uitgevoerd. Een positieve uitwisseling. Ten eerste omdat ik het leuk vond om de WKC terug te zien en ten tweede omdat zo’n uitwisseling voor alle partijen een meerwaarde heeft.”

Erik Debie, process control engineer Sitech
Soms gaat het bij inhuren om extra capaciteit, soms om heel specialistische kennis die niet aanwezig is. Dat laatste was het geval bij Erik Debie. Hij had bij DSM en Sitech ervaring opgedaan met het toepassen van een geavanceerd computersysteem, een zogenaamde APC-applicatie. APC staat voor: Advanced Process Control. Erik Debie legt uit: “Zo’n APC-computersysteem staat boven de computerbesturing van de afzonderlijke installaties en bekijkt hoe de complete productie in een fabriek optimaal geregeld kan worden om de kosten zo efficiënt mogelijk laten zijn. Het is een techniek die je kunt toepassen in productiefabrieken. EdeA vroeg zich af of die techniek ook bij de WKC-S en de stoomketels toepasbaar zou zijn. Dat heb ik uitgezocht en ik heb EdeA geadviseerd om APC toe te passen. We hebben er in ruim één jaar tijd voor gezorgd dat de WKC-S optimaal kan werken en dat de andere stoomketels kostentechnisch optimaal kunnen worden ingezet. Doel van de uitwisseling was ook om de kennis over te dragen. APC is nu opgenomen in het centrale Bedrijfsvoeringscentrum Swentibold (BVC-S) van EdeA. Dit uitwisselingsproject sluit mooi aan bij het streven van Sitech om partnerships met bedrijven als EdeA aan te gaan!”

Hans Marx, inspecteur drukapparatuur EdeA
Sitech kwam bij een groot project mankracht tekort. Daarop klopte het bedrijf bij EdeA aan met de vraag of het een inspecteur van de Inspectiedienst voor Gebruikers (IVG) kon lenen. Deze afdeling van EdeA bestaat uit vier inspecteurs. Hans Marx mocht vanwege zijn passende ervaring vier weken naar Sitech. 
Hans Marx: “Het project bij Sitech betrof het aanleggen van nieuwe IBL-stoomleidingen bij de ammoniakfabriek AFA, tijdens de laatste turnaround. De werkzaamheden bestonden uit het afhandelen van de inspectiepunten volgens de WKT (Wijziging Keuringsplichtig Toestel) en het inspectieplan. De inspectiedienst van Sitech werkt globaal hetzelfde als onze inspectiedienst, maar er kunnen altijd verschillende specificaties van toepassing zijn. Tijdens het project had ik een dubbele rol: ik was IVG-inspecteur én ik handelde de inspectiepunten van de dcp’er (deskundig contactpersoon) zelf af, als dat van toepassing was. Het is wat ongewoon, maar vanwege de tijdsdruk was hiervoor gekozen. Ik heb altijd in de inspectie gewerkt, voor diverse werkgevers. Van zo’n uitwisseling leer je altijd ook zelf. Hoe ervaren je ook bent. Die kruisbestuiving is heel goed!” 

(op de foto v.l.n.r. Hans Marx en Erik Debie)